Bölüm Hakkında

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS BÖLÜMÜ
 
KURULUŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. 2011-2012 Bahar Döneminde İ.İ.B.F. bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü açılmıştır. 2017-2018 Güz Döneminden itibaren %30 İngilizce eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

KAZANILAN YETERLİLİK
Ticari ve finansal uzmanlık

YETERLİLİK DÜZEYİ
Lisans

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI
Ülkemizde, üniversitelere giriş için Lisans Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.
Kayıt için gerekli belgeler;
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Koşulları aşağıdaki gibidir:
 
Bölüm Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
Uluslararası Ticaret ve Finans EA 70 72 254,05444 286,33528
Uluslararası Ticaret ve Finans (İ.Ö.) EA 60 62 230,89795 253,66389

 
ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir. 2012-2013 öğretim yılından itibaren AKTS ile uyumlu ders müfredatı uygulanmaya başlayacak ve Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekecektir.

PROGRAM PROFİLİ
1980’lerin başından itibaren ABD kaynaklı liberalleşme iktisat politikasının yeni bir ekonomik düzen anlayışına neden olacak biçimde dünyaya yayıldığını görülmüş ve ekonomik küreselleşmenin ulusların ekonomik başarımları için en önemli olgulardan biri olduğu anlaşılmıştır. Küresel mal ve sermaye hareketleri tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir hacme ulaşmış ve bu hareketlerdeki desen ulusların ve uluslararası işletmelerin ekonomik anlamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirleyici bir hale gelmiştir. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü olarak amacımız, dünyadaki mal ve sermaye hareketlerinin doğasını anlamak ve öğrencilerimize aktarmaktır. Dünya’da ulusal ekonomileri ayrıştıran en genel ve belirgin olan üç kategori mevcuttur. Bunlar, gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş ekonomileridir. Gelişmekte olan ekonomilerin son yıllarda özellikle küresel mal hareketlerinde oynadıkları önemli rol göz önüne alındığında ve Türkiye’nin gelişmekte olan bir ekonomi olmasından dolayı Uluslararası Ticaret ve Finansman konularının ülkemiz ekonomik başarımı için önem arz ettiği çıkarımı yapılabilir. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için küresel sisteme entegre olma ve bu sistemde önemli bir iktisadi oyuncu olma hedeflerinin bir gerekliliği olarak uluslararası ticaret ve finansman konularında yetkin uzmanlar yetiştirilmesini sağlamak kaçınılmazdır. Bölüm olarak bu gerekliliği yerine getirmeyi, Uluslararası Ticaret ve Finans konularını bilimsel araştırma yöntemleri ışığında irdelemeyi ve uluslararası standartlarda araştırma, eğitim ve öğretim yapmayı hedeflemekteyiz.

PROGRAM ÇIKTILARI
Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü mezunu öğrencilerin aşağıdaki yetkinliklere ulaşması hedeflenmektedir.
1) Uluslararası ticaretin tarihsel seyri, kavramları, modelleri ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
2) Küresel finans sistemi, uluslararası ekonomi, uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, döviz kurları, doğrudan yabancı yatırım ve bunların uluslararası ticaret ile ilişkisi gibi uluslararası finansman alanının merkezi konuları hakkında bilgi sahibi olur.
3) Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. Uluslararası işletmelerin ticaret ve finansman stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak bilgi ve beceri düzeyine sahiptir.
4) Uluslararası ticaret ve finansmana konu olan istatiksel verilere ulaşma ve bunların istatistiksel ve ekonometrik analizini yapma konusunda bilgi sahibi olur.
5) Uluslararası ticaretin altında yatan temel motivasyonları anlayabilir ve günümüz küresel ticaretini biçimleyen temel değişkenleri yorumlayabilir.
6) Uluslararası sermaye hareketlerinin doğasını anlar ve ulusal makroekonomik politikaların rolünü analiz edebilir.
7) Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye operasyonlarının etkin yönetiminin sağlanmasına ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
8) İşletme, Finans ve Ekonomi disiplinlerinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olur.
9) Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
10) Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir, problem çözebilir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
11) Yabancı dil yetkinliği kazanması sağlanır.
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü; finans, ekonomi ve işletme bölümlerinin kesişim alanında yer alan konulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla Bölümümüz öğrencileri, iyi bir finans eğitimi yanında, iyi bir ekonomi ve işletme eğitimi de almaktadırlar. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası işletmelerde, dış ticaret, dış pazarlama ve finans departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları ayrıca, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye piyasasının her türlü kurumları gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumların sınavlarını başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

DERS PLANI
Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS karşılığı derslerin alınması gerekmektedir.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.
Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır.
Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.
Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.
Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.
Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.
Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.
 
Puan Karşılığı Yarıyıl/ Yıl Sonu Başarı Notu Katsayısı
90-100 AA 4
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3
75-79 CB 2,5
70-74 CC 2
65-69 DC 1,5
60-64 DD 1
50-59 FD 0,5
49 ve altı FF 0

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.
Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır.
Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

MEZUNİYET ŞARTLARI
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam Zamanlı

BÖLÜM  OLANAKLARI
Fakülte bünyesinde toplam 1860 kişi kapasiteli 14 adet derslik bulunmaktadır. Bu derslikleri ikisi yaklaşık 325’er kişi kapasiteli olup, konferans, sempozyum ve çalıştay düzenlemeye uygundur. Buna ek olarak, 1 adet 49 bilgisayar kapasiteli bilgisayar uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca 11 derslikte projeksiyon, 6 derslikte de klima mevcuttur. Bu derslikler, fakülte bünyesindeki tüm bölümler tarafından ortak olarak kullanılmaktadır.

ÖĞRETİM DİLİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde eğitim dili %30 İngilizcedir. Erasmus Programı kapsamında bölümümüze kabul edilen yabancı öğrenciler tarafından seçilen dersler İngilizce olarak verilmektedir.

STAJ
Bölümümüzde zorunlu staj yoktur.
 
ÇİFT ANADAL – YANDAL PROGRAMLARI
Çift Anadal Programı 
Çift Anadal Programı; bir öğrencinin lisans eğitimine devam ederken, başka bir bölümden belirli miktarda kredi alarak ikinci bir diploma sahibi olmasına imkân vermektedir.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Matematik, İstatistik, Bölümlerinden Çift anadal programına öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler Çift Anadal Programına en erken 3. dönem, en geç 5. Dönemde başvurabilmektedir.
Çift Anadal Programına katılabilmek için gerekli koşullar:
·    Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 100 üzerinden 70 olması
·    Öğrencinin bulunduğu sınıfın %20'sine girmesi
·    Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

Yandal Programı
Yandal Programı, anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilmelerini sağlamaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Felsefe, Matematik, İstatistik, Bölümlerinden Yandal programına öğrenci kabul etmektedir. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
Yandal Programın katılmak için gerekli koşullar:
·    Öğrenciler en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında yan dal programına katılmak için başvurabilirler.
·    Öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Farabi Programı

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, bölümümüzün öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Erasmus Programı
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen bir programdır. Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilmekte ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gidebilmektedir.
>